หากคุณมีคำถาม?

โทรหาเรา : +6627003000

ส่งอีเมลถึงเรา : nameing002@gmail.com

เกี่ยวกับ โรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่

Industrial Liaison-Michelin Talent Academy

     Michelin Talent Academy เป็นโครงการความร่วมมือที่ทางบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับ ปวส. และ ระดับอุดมศึกษา โดยทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (สาขาช่างซ่อมบำรุง)ในปี 2555 และ มทร.ล้านนา (สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)ในปี 2556
     ต่อมาในปี 2561 ได้พัฒนาโครงการสู่ Joint Program เพื่อให้เป็นโครงการ WiL (Work Integrated Learning) ในสายอาชีวศึกษา (HIgh Vocational School และ Engineering- Hands on School) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นช่างฝีมือ และ ครูช่าง ที่ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 โดยมีเป็นการพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและพนักงานในการได้ทำงานและเรียนรู้ตลอดชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและพนักงานในการ Up-Skill และ Re-Skill เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต
     Michelin Talent Academy เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาในสายอาชีวศึกษา และ มีการเชื่อมโยงสู่ระดับอุดมศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาและพนักงานในโครงการ ได้รับ Best Practice จาก สวทน. และ โครงการดีเด่นในระดับเครือข่าย ของ สกอ. ในปี 2561 และได้ขยายผลสู่ Industrial Liaison-Michelin Talent Academy เพื่อขยายผลสู่ความร่วมมือของภาคเอกชน และ ภาคสถาบัน ในการทำความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายด้านการพัฒนากำลังคนของชาติ ในยุคที่ Technology Disruption และ Aging Society ที่จะต้องพัฒนาคนในชาติให้มีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น